Vincy TSE
真心覺得晌度學到野同埋老師好有Heart,老師既質素好重要,教學方法又唔悶,黎返學上堂唔辛苦之餘仲可以減壓! 101% 支持勵進及各老師! (20-3-2024)